Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN Het Stille Seizoen (versie 01.04.2022)

 

1.1.ALGEMEEN

Het Stille Seizoen is een concept van de besloten vennootschap Brikx, met zetel te 1741 Wambeek, Spiegelstraat 9, met ondernemingsnummer 0876.997.289 (RPR Brussel).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door particulieren (“de klant, u, uw”) van alle door Het Stille Seizoen (“wij, ons, onze”) aangeboden faciliteiten, producten en diensten.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website (www.hetstilleseizoen.be). Een kopie van onze algemene voorwaarden is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers.

Door gebruik te maken van onze faciliteiten, producten en diensten, verklaart u onze algemene voorwaarden te kennen, deze te aanvaarden, en zich bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten strikt naar deze algemene voorwaarden te zullen schikken.

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te allen tijde éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen in onze algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking. De laatste versie vervangt alle vorige versies. In geval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.

Al onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook.

 

1.2.FACILITEITEN, PRODUCTEN, DIENSTEN

1.2.1.Bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten gelden onze huisregels. Onze huisregels zijn beschikbaar op onze website (www.hetstilleseizoen.be). Een kopie van onze huisregels is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers.

 

1.2.2.Onze huisregels hebben tot doel de privacy, veiligheid, rust en hygiëne bij het gebruik van onze producten en diensten te allen tijde en ten aanzien van al onze bezoekers te kunnen waarborgen. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten, verbindt u zich ertoe zich te gedragen naar en overeenkomstig deze huisregels.

 

Alle door Het Stille Seizoen gedane aanbiedingen van  producten en/of diensten zijn vrijblijvend en “zolang de voorraad/capaciteit strekt” en kunnen steeds door Het Stille Seizoen worden herroepen, ook indien de einddatum nog niet is verstreken. Wij behouden ons het recht voor ons gamma van producten en diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden of te beperken. 

 

1.3.RESERVEREN

Van bepaalde producten en diensten kan slechts gebruik worden gemaakt mits voorafgaande reservatie op de website.

Reserveren kan telefonisch of via de website. Wij behouden ons het recht voor om bij reservatie een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen. Reservaties zijn pas definitief op het moment dat wij deze per e-mail hebben bevestigd, desgevallend na ontvangst van de gevraagde vooruitbetaling.

 

1.4.ANNULEREN EN NO-SHOW

In geval van laattijdige annuleren ( binnen de 24u) . Heeft de klant reeds 3x laattijdig geannuleerd in hetzelfde kalenderjaar, dan behoudt Het Stille Seizoen zich het recht voor om  een annuleringskost aan te rekenen, gelijk aan de verkoopprijs van de gereserveerde dienst. Dit met een minimum bedrag van 50 euro.

In geval van de klant niet komt opdagen (zgn. no-show), behoudt Het Stille Seizoen zich het recht voor om een annuleringskost aan te rekenen, gelijk aan de verkoopprijs van de gereserveerde dienst. Dit met een minimum bedrag van 50 euro. Bij een laattijdige annulering of no-show blijft iedere vooruitbetaling hoe dan ook definitief en onherroepelijk verworven voor Het Stille Seizoen bij wijze van annuleringskost. De klant kan in voorkomend geval geen aanspraak maken op een terugbetaling.

 

1.5.AFREKENING EN BETALING

Bij Het Stille Seizoen kan ter plekke contant, met betaalkaart of met kredietkaart worden betaald. Uit veiligheidsoverwegingen behoudt Het Stille Seizoen zich het recht voor om grote coupures cash geld te weigeren.

Producten en diensten die niet vooraf gereserveerd en vooruitbetaald zijn, dienen op de dag zelf onmiddellijk na het bezoek te worden betaald.

 

1.6.CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen kunnen op de volgende manieren besteld en betaald worden:

Aan een van onze medewerkers: de cadeaubon wordt tegen betaling meteen meegegeven.

De vervaldatum van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon. Indien de cadeaubon geldig is voor een bepaalde periode (zonder dat de exacte vervaldatum wordt vermeld), dient de periode te worden berekend vanaf de datum van uitgifte van de cadeaubon, en geldt de laatste dag van de periode als vervaldag. Na vervaldatum kan de cadeaubon niet meer ingewisseld worden en kan er geen financiële of andere compensatie meer worden geboden.

Indien het volledige bedrag van de cadeaubon niet werd opgebruikt, wordt het resterende bedrag overgemaakt op een nieuwe cadeaubon.

Een cadeaubon is niet inwisselbaar tegen geld.

Indien de cadeaubon een behandeling bevat, raden wij u aan deze tijdig te reserveren. Het Stille Seizoen biedt geen garantie voor de uitvoering van de welbepaalde behandeling voor de vervaldatum van de cadeaubon (beschikbaarheden, uit het gamma, …).

Cadeaubonnen voor specifieke arrangementen worden aangeboden “zo lang de voorraad/capaciteit strekt”. Bij uitputting van de voorraad voor de vervaldatum van de cadeaubon, kan de klant kiezen voor een arrangement van hetzelfde prijsgamma.

 

1.7.KINDEREN EN JEUGDIGE PERSONEN

Bezoekers zijn toegelaten vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Minderjarige bezoekers dienen steeds vergezeld te zijn van minstens één volwassen persoon die minstens de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

De volwassene die de minderjarige persoon tot de leeftijd van 18 jaar vergezelt, wordt geacht de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van voornoemde minderjarige persoon, minstens de veronderstelde toelating te hebben verkregen door diegene(-n) die over vernoemde persoon het ouderlijk gezag of daarmee gelijkgestelde rechten uitoefenen.

Het Stille Seizoen is niet verplicht noch verondersteld daaromtrent voorafgaandelijke controle door te voeren.

Indien een medewerker van Het Stille Seizoen het vermoeden heeft dat de voornoemde leeftijdsgrenzen niet zijn bereikt, behoudt Het Stille Seizoen zich het recht voor om de leeftijd van de betrokken personen te controleren en desgevallend de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen.

 

1.8.AANSPRAKELIJKHEID

Al onze producten en diensten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen, en worden met de grootste zorg onderhouden.

Het gebruik van onze producten en diensten gebeurt volledig op eigen risico van de klant. Het Stille Seizoen wijst iedere aansprakelijkheid af voor de schade die voortvloeit uit gezondheidsrisico’s.

Het Stille Seizoen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van Het Stille Seizoen of op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van Het Stille Seizoen.

Het Stille Seizoen is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik.

 

1.9.OVERMACHT

Het Stille Seizoen kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering, indien deze vertraging of tekortkoming te wijten is aan overmacht.

Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van Het Stille Seizoen waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verwacht, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

Ingeval van overmacht is Het Stille Seizoen gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder recht op schadevergoeding of enige andere compensatie in hoofde van de klant.

 

1.10.NIETIGHEID EN VERZAKING

Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Het feit dat Het Stille Seizoen zich op een gegeven moment, naar aanleiding van een tekortkoming van de klant, niet beroept op een bepaling voorzien in deze algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking door Het Stille Seizoen aan die bepaling voor toekomstige tekortkomingen.

 

1.11.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Het Stille Seizoen bevoegd zijn.

 

1.12.VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor het aanbieden van haar producten en diensten verzamelt en verwerkt Het Stille Seizoen persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar ons privacy beleid, dat beschikbaar is op onze website (www.hetstilleseizoen.be). Een kopie van ons privacy beleid is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers of via e-mail naar info@hetstilleseizoen.be

 

2.HUISREGELS

 

2.1.ALGEMEEN

Bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten gelden de navolgende huisregels. Deze worden binnen onze faciliteit geafficheerd. Een kopie van onze huisregels is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers.

Deze huisregels hebben tot doel de privacy, veiligheid, rust en hygiëne bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en/of diensten te allen tijde en ten aanzien van al onze bezoekers te kunnen waarborgen. Door gebruik te maken van onze faciliteiten, producten en/of diensten, verbindt u zich ertoe zich te gedragen naar en overeenkomstig deze huisregels.

Eenieder die te gast is in één van onze faciliteiten wordt geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van onze huisregels.

Op de naleving van deze huisregels wordt stipt toegezien door de medewerkers van Het Stille Seizoen. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen dan ook steeds stipt te worden opgevolgd.

Het op enig moment niet respecteren van onze huisregels of veroorzaken van enige vorm van overlast, zal Het Stille Seizoen u vragen uw bezoek onmiddellijk te beëindigen, de verbruikte en/of gereserveerde producten en diensten te betalen, en de faciliteiten van Het Stille Seizoen onmiddellijk te verlaten en/of zal Het Stille Seizoen u de toegang tot de faciliteiten van Het Stille Seizoen ontzeggen, dit alles zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Wij behouden ons het recht voor om de huisregels te allen tijde éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen aan de huisregels treden onmiddellijk in werking. De laatste versie vervangt alle vorige versies. In geval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.

 

2.2.ALGEMENE HUISREGELS

De faciliteiten van Het Stille Seizoen dienen steeds te worden betreden met proper schoeisel.

Dieren zijn niet toegelaten in de faciliteiten van Het Stille Seizoen.

In de faciliteiten van Het Stille Seizoen geldt een rookverbod. Voor rokers is een specifieke rokersruimte voorzien.

Het is verboden om in de faciliteiten eigen eten en drinken te nuttigen.

Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van verdovende of spierversterkende middelen is ten strengste verboden. Het is tevens ten strengste verboden om wapens binnen te brengen in de faciliteiten van Het Stille Seizoen. In geval van overtreding zal Het Stille Seizoen de ordediensten oproepen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen en waardevolle voorwerpen. Het Stille Seizoen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.

Om de rust en ontspanning van alle bezoekers te waarborgen, wordt u gevraagd om steeds de rust en sereniteit te bewaren bij het gebruik van onze faciliteiten.

Alvorens u toegang te verlenen tot de faciliteiten, kan Het Stille Seizoen aanvullende eisen stellen met betrekking tot uw persoonlijke hygiëne en/of kledij.

 

2.3.PARKING

Bezoekers dienen hun voertuig te parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen op de terreinen van Het Stille Seizoen.

Het Stille Seizoen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of enige schade aan voertuigen of bezoekers door ongevallen, vandalisme of enige andere oorzaak.

 

 

3.PRIVACYBELEID

 

3.1.ALGEMEEN

Het Stille Seizoen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe u deze kunt aanpassen, en wat uw rechten zijn.

 

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Het Stille Seizoen worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

3.2.GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, kan Het Stille Seizoen navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

Naam;

Adresgegevens;

E-mailadres;

Camerabeelden;

Geboortedatum (dit gebeurt steeds vrijwillig);

Telefoonnummer

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

 

3.3.DE WIJZE WAAROP WIJ GEGEVENS VERZAMELEN

Rechtstreeks van u:

 

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Het Stille Seizoen jou enkel diensten aanbieden indien bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met Het Stille Seizoen. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van u.

 

Wanneer u Het Stille Seizoen bezoekt kunnen wij uw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: uw naam en adresgegevens.

 

Wenst u bij uw bezoek liever niet uw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan uw persoonsgegevens handmatig ingeven. Wel zal onze medewerker de door u verstrekte gegevens (identiteit) controleren met die op de identiteitskaart.

 

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar uw persoonlijke gegevens – die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn – vragen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient deze privacy policy in samenhang te worden gelezen met onze cookie policy.

 

Via cameratoezicht:

Bij Het Stille Seizoen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Het Stille Seizoen doet dit om de veiligheid van haar bezoekers te waarborgen.

 

Onze camerabewaking wordt duidelijk aangegeven door zichtbare stickers in en op de faciliteiten.

 

Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

 

3.4.SOCIALE NETWERKEN

Wij kunnen u vragen of we uw persoonsgegevens mogen delen met sociale netwerken met als doel om gepersonaliseerde advertenties van Het Stille Seizoen op het desbetreffende sociale netwerk te tonen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met deze sociale netwerken delen indien wij hiervoor uw schriftelijke toestemming verkrijgen.

 

De knoppen van sociale netwerken op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en YouTube. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken. Om meer te weten over hoe deze sociale netwerken omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar de respectievelijke privacy policies van deze sociale netwerken.

 

3.5.MARKETING

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft.

 

Het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes of acties is dus steeds gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@hetstilleseizoen.be. We verwijderen uw gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.

 

3.6.DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Het Stille Seizoen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Klantenadministratie (reservering en afhandeling van de betaling);

Het leveren van onze diensten aan de klanten;

De veiligheid van onze klanten die zich op ons domein bevinden (vb. hulpverlening en evacuatie)

 

3.7.RECHTSGRONDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Het Stille Seizoen steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Toestemming: Wanneer we voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.

Uitvoering van een de overeenkomst: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Stille Seizoen noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Wettelijke verplichting: Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Het Stille Seizoen rust.

 

Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Het Stille Seizoen.

 

3.8.BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Het Stille Seizoen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Persoonsgegevens: Het Stille Seizoen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Het Stille Seizoen uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode. Het voorgaande is niet van toepassing indien Het Stille Seizoen gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

Camerabeelden: Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. Camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident.

 

3.9.VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

We geven of verkopen uw persoonsgegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening, zulks wettelijk verplicht is, of wij daarvoor schriftelijk uw toestemming verkrijgen.

 

Met organisaties die in opdracht van Het Stille Seizoen uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we ervoor dat ook zij veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

 

3.10.UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U beschikt in dat verband over navolgende rechten.

Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij over u beschikbaar hebben.

Recht op correctie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw persoonsgegevens verwerkt. Bovendien kunt u dit recht van bezwaar eveneens laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

 

Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer u om een beperking van de verwerking heeft verzocht, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en u aldus ook geen gebruik meer zal kunnen maken van de dienstverlening van Het Stille Seizoen.

Recht om vergeten te worden: U heeft het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Het Stille Seizoen u enkel diensten aanbieden indien u akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan u ons op eenvoudige wijze contacteren door een e-mail te sturen met uw verzoek aan info@hetstilleseizoen.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op uw identiteitskaart mag u verbergen.

 

3.11.KLACHTEN

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op.

U beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL, contact@apd-gba.be.

 

3.12.VRAGEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@hetstilleseizoen.be of per post naar Het Stille Seizoen, Spiegelstraat 17, 1741 Wambeek

 

4.COOKIEBELEID

4.1.WAT ZIJN COOKIES

Het Stille Seizoen maakt als beheerder van haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om de gebruikservaring van haar website te verbeteren en om statistische gegevens over het gebruik van haar website et verzamelen.

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd.

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy die u eveneens kan raadplegen op onze website. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

4.2.WELKE COOKIES GEBRUIKT HET STILLE SEIZOEN

Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken en er de goede werking van te verzekeren. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om de verschillende onderdelen van de website te bezoeken of bijvoorbeeld formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert, zal de website niet of niet optimaal werken. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Typekit by adobe

Google tag manager

Analytische cookies: Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

 

Doubleclick

Facebook custom audiences

Atlas

Cookies voor advertenties: Om advertenties zo relevant mogelijk te maken voor u, gebruiken we cookies om op basis van uw klikgedrag op onze websites een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

 

Google analytics

GA audiences

Hotjar

Cookies voor sociale media: Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Instagram, en Facebook of bepaalde inhoud van HET STILLE SEIZOEN delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart. Voor de cookies die de sociale media netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

 

Facebook connect

 

4.3.UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

 

Bij uw eerste bezoek aan de website zal u verzocht worden om cookies te aanvaarden of te weigeren.

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden.

 

Indien u toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd.

 

Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en dat van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

 

4.4.VRAGEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@hetstilleseizoen.be of per post naar Het Stille Seizoen, Spiegelstraat 17, 1741 Wambeek.