Privacy policy

Reikwijdte Privacy Policy

Onderhavige privacy policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webshop van Het Stille Seizoen.

Contactgegevens Het Stille Seizoen

De website en webshop van Het Stille Seizoen zijn eigendom van – en worden beheerd door – Brikx BVBA, statutair gevestigd te Spiegelstraat 9, 1741 Wambeek.
Het inschrijvingsnummer van Brikx BVBA bij de Kamers van Koophandel is 0876 997 289

Respect voor privacy

Brikx BVBA (hierna tevens te noemen: “Het Stille Seizoen”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Het Stille Seizoen verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van Het Stille Seizoen een bestelling plaatst, heeft Het Stille Seizoen uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van Het Stille Seizoen te optimaliseren, kan Het Stille Seizoen, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Het Stille Seizoen opslaan en bewaren. Hierdoor kan Het Stille Seizoen haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webshop van Het Stille Seizoen een account aanmaakt, bewaart Het Stille Seizoen de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u
deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Met uw toestemming gebruikt Het Stille Seizoen uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van Het Stille Seizoen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Het Stille Seizoen laten weten door een e-mail te sturen naar info@hetstilleseizoen.be.Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Het Stille Seizoen. De contactgegevens van Het Stille Seizoen kunt u bovenaan deze privacy policy vinden.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van Het Stille Seizoen bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door Het Stille Seizoen slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U bent gerechtigd Het Stille Seizoen schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Het Stille Seizoen worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken.
Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal Het Stille Seizoen zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Het delen van uw gegevens met derden

Het Stille Seizoen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het Stille Seizoen zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door Het Stille Seizoen ingeschakelde
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Het Stille Seizoen te kunnen
uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het Stille Seizoen behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van Het Stille Seizoen, te kunnen herkennen. Cookies stellen Het Stille Seizoen in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.
U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van Het Stille Seizoen toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Links

Onderhavige privacy policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van Het Stille Seizoen.

Wijzigingen privacy policy

Het Stille Seizoen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze privacy policy aan te passen.
Indien Het Stille Seizoen de voorwaarden zoals omschreven in deze privacy policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven E-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste privacy policy. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de privacy policy aan.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Het Stille Seizoen, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@hetstilleseizoen.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Het Stille Seizoen.
De contactgegevens van Het Stille Seizoen kunt u bovenaan deze privacy policy vinden.
Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op https://www.privacy.fgov.be.